BOI คืออะไร ทำไมจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่ True Digital Park ถึงได้รับการเว้นภาษี 8 ปี

 • เทคโนโลยี, ธุรกิจ
 • November 01, 2022
BOI คืออะไร ทำไมจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจที่ True Digital Park ถึงได้รับการเว้นภาษี 8 ปี
ประเทศไทยของเรามีปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจหลายอย่าง ทั้งตำแหน่งที่ตั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่แถวหน้าของภูมิภาคอาเซียน และที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือแรงงานที่มีทักษะฝีมือขั้นสูง ทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และเทคโนโลยี นั่นจึงเป็นเหตุผลให้รัฐบาลไทยได้จัดตั้ง BOI เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อดึงดูดให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากคุณอยากทราบว่า BOI คืออะไร บทความนี้จะตอบคำถามนั้นให้คุณเอง

ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่นักลงทุนชาวต่างชาติและชาวไทยให้ความสนใจเข้ามาทำธุรกิจกันเป็นจำนวนมาก เพราะประเทศของเรามีปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำธุรกิจหลายอย่าง ทั้งตำแหน่งที่ตั้ง ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐานที่อยู่แถวหน้าของภูมิภาคอาเซียน และที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือแรงงานที่มีทักษะฝีมือขั้นสูง ทั้งด้านเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ และเทคโนโลยี

นั่นจึงเป็นเหตุผลให้รัฐบาลไทยได้จัดตั้ง BOI เพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนที่ต้องการทำธุรกิจในประเทศไทย ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อดึงดูดให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากคุณอยากทราบว่า BOI คืออะไร บทความนี้จะตอบคำถามนั้นให้คุณเอง

 

BOI คืออะไร?

 

BOI ย่อมาจาก (Board of Investment) หรือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คือหน่วยงานของภาครัฐที่มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการลงทุน สำหรับกิจการที่ได้เข้าร่วมกับ BOI ทั้งในเรื่องการสนับสนุนเงินทุน การช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุน และการให้คำปรึกษาและมอบบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

จุดกำเนิดของ BOI เริ่มต้นเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2509 หรือกว่า 56 ปีมาแล้ว ซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นมีเป้าหมายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า และสร้างรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจในด้านต่างๆ 

 

Agricultural drones spray insecticides on corn fields.

 

8 ประเภทกิจการที่ BOI ให้การส่งเสริมการลงทุน

 

สำหรับกิจการที่ BOI ให้การส่งเสริมการลงทุนนั้น มีอยู่ 8 ประเภท ในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งมีดังต่อไปนี้

 

1. เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

 

กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร ได้แก่ การปลูกพืชเศรษฐกิจ การปรับปรุงพันธุ์พืช การผลิตอาหารและยาทางการแพทย์ เป็นต้น

 

2. แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน

 

กิจการแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การทำเหมืองแร่ การผลิตแก้ว การผลิตเซรามิกส์ การผลิตเหล็กและโลหะพื้นฐานอื่นๆ เป็นต้น

 

3. อุตสาหกรรมเบา

 

กิจการประเภทอุตสาหกรรมเบา ได้แก่ การผลิตสิ่งทอ การผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน การผลิตของเล่น การผลิตกระเป๋าและรองเท้า เป็นต้น

 

4. ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

 

กิจการผลิตโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ได้แก่ การผลิตเครื่องจักรกล การผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วน การผลิตเครื่องยนต์ เกียร์ และระบบขับเคลื่อน เป็นต้น

 

5. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

กิจการอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า การพัฒนาและผลิตซอฟต์แวร์ การออกแบบและผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

 

6. เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

 

กิจการเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ ได้แก่ การผลิตยา การผลิตสารเคมี การผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ การผลิตพอลิเมอร์ และการผลิตสิ่งพิมพ์ เป็นต้น

 

7. การบริการและสาธารณูปโภค

 

กิจการบริการและสาธารณูปโภค ได้แก่ การขนส่งมวลชน การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล ขยะ ลม แสงแดด และน้ำ การบริการทางการแพทย์ เป็นต้น

 

8. การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 

กิจการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ การพัฒนาไบโอเทคโนโลยี การพัฒนานาโนเทคโนโลยี การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล และการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ขั้นสูง เป็นต้น

 

Exporting containers of goods to all over the world

 

บริษัทที่ขอสนับสนุนการลงทุนจาก BOI ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

 

เหตุผลสำคัญที่ทำให้บรรดานักลงทุนชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่อง ก็ล้วนมาจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ BOI ได้มอบให้ ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาษีและที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษี ดังนี้

 

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี

 

 • ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สูงสุด 13 ปี โดยขึ้นอยู่กับประเภทกิจการและเงื่อนไข
 • ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ 50% อีก 5 ปี เฉพาะกิจการที่อยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน ซึ่งทรูดิจิทัล พาร์ค ก็นับเป็นหนึ่งในเขตส่งเสริมการลงทุนด้วย
 • ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
 • ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบผลิตเพื่อการส่งออก
 • ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

 

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

 

 • อนุญาตให้ต่างชาติถือหุ้นได้ 100% (ยกเว้นกิจการตามบัญชีหนึ่งท้ายพระราชบัญญัติประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือที่มีกฎหมายอื่นกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ)
 • อนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • อนุญาตให้ช่างฝีมือ/ผู้ชำนาญการเข้ามาทำงาน

 

จดทะเบียนบริษัทที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค รับสิทธิ์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี

 

ใครที่คิดอยากนำบริษัทเข้ารับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เราบอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องยาก เพียงแต่ต้องจัดการเตรียมเอกสารด้วยความละเอียดรอบคอบ พร้อมกับตรวจสอบว่ากิจการของคุณตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บีโอไอกำหนดไว้หรือไม่ ถ้าทุกอย่างถูกต้องบริษัทของคุณก็มีโอกาสสูงมากที่จะได้รับการสนับสนุนจาก BOI

ตอนนี้ BOI ได้สนับสนุนให้บริษัทต่างๆ รวมถึง startup เข้ามาตั้งบริษัทที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ด้วยการมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม อย่างเช่น การยกเว้นภาษีนิติบุคคลให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค เพิ่มให้พิเศษอีก 1 ปี รวมแล้วทั้งหมดได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดถึง 8 ปี

นอกจากสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับจาก BOI แล้ว ทรู ดิจิทัล พาร์ค ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับ startup และบริษัทเทคโนโลยี เพราะเรามีพื้นที่มากกว่า 200,000 ตารางเมตร พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และมีโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีพื้นที่ให้ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขามาพบปะพูดคุยเพื่อโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ อีกด้วย หากคุณสนใจอยากเข้ามาตั้งบริษัทที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค สามารถคลิกได้ที่นี่

 

Tags

 • BOI
 • Board of Investment
 • Investment

You May Like

ติดต่อทีมงานทรู ดิจิทัล พาร์ค

หรือเข้าชม สถานที่