ทักษะแห่งอนาคตที่ควรเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ

  • ธุรกิจ
  • November 01, 2022
ทักษะแห่งอนาคตที่ควรเรียนรู้เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ
คุณทราบไหมว่าจะต้องเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตอะไรบ้าง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานและหน้าที่ใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัลที่ทุกสิ่งทุกอย่างก้าวไปข้างหน้าทุกวินาที นั่นก็เพราะทักษะแห่งอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนควรเรียนรู้ โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค จะพาคุณไปทำความเข้าใจถึงทักษะทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัลผ่านบทความนี้

คุณเคยถามกับตัวเองบ้างไหมว่าอาชีพที่ทำอยู่ทุกวันนี้จะเป็นอย่างไรในปี 2030 หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น แล้วคุณทราบไหมว่าจะต้องเรียนรู้ทักษะแห่งอนาคตอะไรบ้าง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานและหน้าที่ใหม่ๆ รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในยุคดิจิทัลที่ทุกสิ่งทุกอย่างก้าวไปข้างหน้าทุกวินาที

ทักษะแห่งอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่คนทำงานทุกคนควรเรียนรู้ โดยทรู ดิจิทัล พาร์ค จะพาคุณไปทำความเข้าใจถึงทักษะทั้งหมดที่จำเป็นต่อการทำงานในยุคดิจิทัลผ่านบทความนี้

Group of interview

ทักษะแห่งอนาคตคืออะไร?

ทักษะแห่งอนาคต หรือ future skill คือทักษะที่คาดการณ์กันว่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต ซึ่งพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในเรื่องทิศทางของเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากคุณสามารถพัฒนาตัวเองให้มีความพร้อมด้านทักษะแห่งอนาคต ไม่ว่าจะด้วยการฝึกฝนหรือประยุกต์ใช้ทักษะได้ก่อนใคร คุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้านหน้าที่การงานในอนาคต แต่ก่อนอื่นต้องไปทำความเข้าใจก่อนว่าทักษะดังกล่าวแบ่งได้อย่างไรบ้าง

Hard skills 

hard  skill คือความสามารถหรือทักษะที่บุคลากรในแต่ละสายอาชีพใช้ในการทำงาน โดยสามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การใช้เครื่องมือ การใช้โปรแกรม การอ่าน การเขียน การคำนวณ การวาดภาพ การวิจัย และการทำอาหาร เป็นต้น อาจสรุปได้ว่า hard skill ก็คือทักษะทางวิชาชีพ

Soft skills 

soft skill คือความสามารถหรือทักษะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่การประเมินผลสามารถทำได้ยาก เช่น มนุษยสัมพันธ์  การปรับตัว ความคิดสร้างสรรค์ การควบคุมอารมณ์ การบริหารเวลา และการเป็นผู้นำ เป็นต้น อาจสรุปได้ว่า soft skill ก็คือทักษะทางบุคลิกภาพ นั่นเอง

Bussiness woman presenting dashboard

5 ทักษะมาแรงแห่งอนาคตที่จำเป็นต้องเรียนรู้

แม้ไม่มีใครรู้ว่าทักษะแห่งอนาคตที่ผู้ประกอบการในยุคปี 2030 ต้องการให้บุคลากรมีนั้นคืออะไรบ้าง แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เปิดเผยโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก ได้ระบุถึง 5 ทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานในอนาคตไว้ดังนี้

 

1. ทักษะการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสิ่งใหม่ๆ

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา มีข้อดีที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตหรือทำงานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แต่การจะใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในกระบวนการทำงานของสิ่งนั้นเสียก่อน

ลองสำรวจตัวเองดูว่าคุณมีความสามารถในการปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเข้ามา รวมถึงรับมือกับการทำงานหลายอย่างพร้อมกันได้หรีอไม่ ถ้าคุณตอบว่าใช่ นั่นก็แปลว่าคุณมีทักษะแห่งอนาคตที่เหมาะกับการทำงานในตำแหน่งสูงๆ ซึ่งเป็นที่ต้องการตัวจากทั้งบริษัท หัวหน้า และเพื่อนร่วมงานของคุณ

 

2. ทักษะความรู้ด้านดิจิทัลและการคิดเชิงคำนวณ

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันมีเครื่องมือต่างๆ มากมายที่ใช้สำหรับการทำงาน เช่น การเขียนโปรแกรม จัดการระบบฐานข้อมูล รวมถึงอะไรก็ตามที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูงในการดำเนินงาน นั่นทำให้ความต้องการบรรดาคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลขั้นสูงเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คุณอาจเคยได้ยินเกี่ยวกับ STEM มาจากที่ไหนสักแห่ง แต่เราไม่แน่ใจว่าคุณพอจะเห็นเรื่อง SMAC (social, mobile, analytics และ cloud) ผ่านตาบ้างไหม เจ้าสิ่งนี้คือเรื่องที่คุณควรศึกษาเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าบรรดาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), machine learning, Internet of Things (IoT) และ data science คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรในอนาคต

 

3. ทักษะความเป็นผู้นำและความสามารถในการตัดสินใจ

แม้ว่าหุ่นยนต์และเทคโนโลยีอัตโนมัติต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการทำงานแทนที่มนุษย์ในหลายๆ ด้าน เช่น การคำนวณ และการตรวจสอบปัญหา ถึงอย่างนั้น มนุษย์เราก็ยังเป็นผู้ที่คอยจัดการข้อมูล และทำการวิเคราะห์เพื่อหาทางออกหรือผลลัพธ์ที่ต้องการอยู่ดี

ตอนนี้พวกเราทุกคนกำลังอยู่ในจุดสิ้นสุดของยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 นั่นหมายความว่างานทุกสิ่งทุกอย่างที่มีการดำเนินงาน ยังคงต้องการใครสักคนมาคอยตัดสินใจและชี้ทิศทางที่เหมาะสมในการทำงาน จากการวิเคราะห์เรื่องตัวเลขและรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งนั้นมีความสำคัญอย่างไร รวมถึงจะนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วไปพัฒนาอะไรต่อได้บ้าง

 

4. ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์และการเข้าสังคม

ทุกคนคาดการณ์ไว้ว่าในอนาคตทุกสิ่งจะถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ แต่สิ่งเหล่านั้นไม่อาจเข้ามาแทนที่ความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการเข้าสังคมของมนุษย์อย่างพวกเราได้ เพราะนี่คือหนึ่งในทักษะแห่งอนาคตสุดแสนพิเศษที่มีอยู่ในตัวพวกเราทุกคน

ทักษะด้านความฉลาดทางอารมณ์และการเข้าสังคมมีความสำคัญมากในงานหลายประเภท เช่น งานด้านสุขภาพมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยคนที่เข้าใจเพื่อนมนุษย์ในการทำงานนี้ หากงานของคุณในอนาคตจำเป็นต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนอื่น ความเห็นอกเห็นใจจึงเป็นสิ่งที่ควรมีอย่างยิ่ง รวมถึงการมีทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

 

5.ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดเชิงนวัตกรรม

World Economic Forum ได้เปิดเผยรายงานในปี 2018 ว่าอนาคตอันใกล้ หุ่นยนต์อัตโนมัติจะสามารถทำงานและสร้างผลผลิตได้มากกว่าตำแหน่งงานเดิมที่มนุษย์อย่างพวกเราทำอยู่ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่คุณควรกังวลมากเกินไป หากคุณมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่สามารถนำไปใช้คิดค้นไอเดียหรือนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้

เช่นเดียวกับการมีทักษะเข้าสังคมที่ยอดเยี่ยม การมีความคิดสร้างสรรค์ยังคงเป็นทักษะแห่งอนาคตที่ไม่สามารถแทนที่ได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลล่าสุด เพราะตราบใดที่คุณยังคงคิดนอกกรอบจากโจทย์ที่มีอยู่ได้ อนาคตของคุณก็ยังเต็มไปด้วยสิ่งดีๆ ที่รออยู่อย่างแน่นอน

 

พัฒนาทักษะแห่งอนาคตกับ House of Digital Academy ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค

ทักษะแห่งอนาคตเป็นสิ่งที่เราทุกควรมีเพื่อเตรียมพร้อมรับกับความต้องการขององค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน startup รวมถึงการทำธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้งานที่มีในปัจจุบันอาจถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีและหุ่นยนต์อัตโนมัติต่างๆ และคงไม่มีใครอยากจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะขาดคุณสมบัติที่จำเป็นต้องมีในอนาคตแน่ๆ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาตัวเองด้วยการ upskill/reskill กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง House of Digital Academy ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค มีคอร์สต่างๆ ซึ่งจัดโดยผู้เชี่ยวชาญให้ทุกคนที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้เสมอ เราพร้อมที่จะช่วยส่งเสริมคนไทยรุ่นใหม่ให้มีทักษะดิจิทัล ด้วยการเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆ ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในยุค 4.0 และต่อไป

Tags

  • House of Digital Academy
  • career
  • Future skill
  • Skill of future

You May Like

ติดต่อทีมงานทรู ดิจิทัล พาร์ค

หรือเข้าชม สถานที่