START
SMALL
TO
SUCCEED
WITH
BIG
DATA:
3
WAYS
BUSINESSES
CAN
MANAGE
BIG
DATA
EASILY

18 Dec 2020

In the recent TDPK talk, we spoke to Dr. Peeradol Samasiri, a data scientist at Government Big Data Institute, about how businesses can use big data and manage it successfully. Here are 3 key ways businesses can use big data more efficiently. 

Using big data can benefit businesses in many ways, especially when it comes to running operations and generating revenue. Although they might know the importance of big data, many businesses still do not know how to manage it.

In the recent TDPK talk, we spoke to Dr. Peeradol Samasiri, a data scientist at Government Big Data Institute, about how businesses can use big data and manage it successfully. Here are 3 key ways businesses can use big data more efficiently. 

 

Know What Data Is Best for Your Business 

When businesses want to use big data, they should first understand what data is best for their situation and their target customer. They must know what data to collect, be it biometric data, health data, genetic data, or others. This will then enable them to gather better business insights.

 

Operate in Real Time

For some businesses, it will be important to collect data in real time to identify trends accurately, create an effective marketing strategy, and understand customer behavior as it occurs.

 

Read Data Correctly

There are two easy ways to separate big data: descriptive analytics and predictive analytics. Descriptive analytics simply answers the question: “what happened?”. It can be visualized in pie charts, tables, or generated narratives. Predictive analytics however is performed using AI to predict future trends.

 

For Dr. Peeradol Samasiri, big data is history that we can learn from to better understand the present and to create a better future. Although big data can be challenging for businesses, following these tips can help you manage it more effectively.

 

3 วิธีจัดการกับ Big Data สู่ความสำเร็จที่ใครก็ทำได้

 

การนำข้อมูลจำนวนมหาศาล (Big Data) มาใช้งานนั้นจะส่งผลดีต่อธุรกิจในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินงานต่างๆ และการสร้างรายได้ แต่ถึงแม้ว่าหลายๆ ธุรกิจจะทราบดีว่า Big Data นั้นมีประโยชน์มากมาย แต่ก็อาจยังไม่แน่ใจว่าควรจัดการกับ Big Data อย่างไร ซึ่งใน TDPK Talk ที่ผ่านมา TDPK ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร. พีรดล สามะศิริ หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) จากสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ เกี่ยวกับการจัดการกับ Big Data ว่าธุรกิจต่างๆ สามารถนำ Big Data มาปรับใช้กับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไรบ้าง ซึ่งมี 3 กุญแจสำคัญดังนี้

 

เลือกใช้ข้อมูลที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

หากธุรกิจของคุณจะใช้งาน Big Data ก็ต้องทราบด้วยว่าข้อมูลประเภทไหนที่จะเหมาะกับธุรกิจของคุณ หรือกลุ่มลูกค้ามากที่สุด เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลพันธุกรรม หรืออื่นๆ ซึ่งหากคุณเลือกใช้ข้อมูลได้ถูกต้อง การนำมาใช้งานหรือวิเคราะห์ผลลัพธ์ก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

 

จัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์

การจัดเก็บข้อมูลแบบเรียลไทม์จะทำให้คุณสามารถระบุเทรนด์ ณ ขณะนั้นได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้การนำข้อมูลมาทำแผนการตลาดมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมของลูกค้าในขณะนั้นได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

 

อ่านข้อมูลอย่างถูกวิธี

สำหรับการจำแนกข้อมูลนั้นสามารถทำได้ด้วยกัน 2 วิธี คือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์แบบพยากรณ์ ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณาจะเป็นการตอบคำถามว่าอะไรเกิดขึ้นในอดีตบ้าง แล้วนำข้อมูลวิเคราะห์ออกมาเป็นชาร์ต ตาราง แผนภูมิวงกลม หรือการเขียนบรรยาย เป็นต้น ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์จะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อคาดการณ์เทรนด์ในอนาคต ดังนั้นหากธุรกิจของคุณมีการจัดเก็บข้อมูลมากและหลากหลาย ก็เหมาะกับการใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพยากรณ์

 

สำหรับ ดร. พีรดล สามะศิริ แล้ว Big Data นั้นก็เปรียบเสมือนประวัติศาสตร์ ที่เราสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ จากข้อมูล และทำความเข้าใจข้อมูลในอดีตเพื่อนำมาปรับใช้ และพัฒนาปัจจุบันให้ดีขึ้น ซึ่งถึงแม้ว่า Big Data อาจจะเป็นเรื่องท้าทายสำหรับหลายๆ ธุรกิจ แต่หากคุณทำตามข้อแนะนำที่ได้เราได้แนะนำไปเบื้องต้น ก็จะทำให้คุณสามารถจัดการกับ Big Data ได้ดียิ่งขึ้น


 

Related Articles