True Lab Startup Sandbox

For young startups in robotics and AI  

ภายใต้ Startup Sandbox โครงการ True Lab Startup Sandbox จัดขึ้นเพื่อสตาร์ทอัปยุคใหม่และผู้มีหัวใจผู้ประกอบการที่สนใจด้าน Robotic และ AI เชิญมาร่วม hack idea และคัดเลือกสมาชิกทีมไปกับกลุ่มทรู ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนพัฒนาต้นแบบและสิทธิในการใช้พื้นที่ทำงานที่ทรู ดิจิทัล พาร์คฟรี ตลอดระยะเวลาร่วมโครงการ และยังได้เป็นสมาชิก co-working space ต่อหลังจบโครงการอีก 3 เดือน รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 1.5 ล้านบาท 

คัดเลือกเข้าร่วม Hackathon ทั้งหมด 10 ทีม (ทีมละ 3-5 คน) 

และจะรับเพียง 4 ทีมที่มีผลงานดีที่สุดเข้าร่วมโครงการ 

รายละเอียดโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 1. พื้นที่ทำงาน และเข้าใช้งานส่วนกลางของทรู ดิจิทัล พาร์ค เป็นเวลา 3 เดือน  
 2. รับคำปรึกษา และการประเมินจาก Mentors ประจำโครงการ  
 3. เข้าร่วมกิจกรรม ทอล์ค เวิร์คช้อป และอีเว้นท์ ของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค 
 4. โอกาสในการเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ทั้งไทยและต่างประเทศของ ทรู ดิจิทัล พาร์ค จากหลากหลายอุตสาหกรรม 
 5. โอกาสได้ทำงานกับบริษัทในเครือทรู และซีพี  
 6. เงินทุนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 7. ค่าใช้จ่ายรายเดือนผ่าน True Money Wallet
 8. หลังจบโครงการ ยังได้พื้นที่ทำงานแบบ hot desk ใน Co-working space ของทรู ดิจิทัล พาร์ค ต่ออีก 3 เดือน 

 

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ  

 1. เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
 2. อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่สมัครเข้าร่วมโครงการ  
 3. ผู้ที่อายุไม่ถึง 18 ปีต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองหรือผู้แทนโดยชอบธรรม 
 4. มีสัญชาติไทย  
 5. มีความเป็นผู้ประกอบการหรือมีความตั้งใจในการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)  
 6. มีความพร้อมในการเข้าร่วมการอบรมให้ความรู้และกิจกรรมต่าง ๆ จนจบโครงการ 
 7. สมัครเป็นทีม 3-5 คนเท่านั้น 

Timeline

 • ปิดรับสมัคร 14 พ.ค. 64
 • ประกาศผู้เข้ารอบ Hackathon 20 พ.ค. 64
 • Cloud Training 22 พ.ค. 64
 • Hackathon Days 29 - 30 พ.ค. 64
 • เริ่มเข้าโปรแกรม 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 64

สมัครเลย คลิกที่ปุ่มด้านล่างนี้

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ 
 1. ผู้สมัครจะต้องส่งรายละเอียดของแนวคิดธุรกิจให้แก่ผู้จัดงานตามรูปแบบช่องทางและเวลาที่ผู้จัดงานกำหนด โดยรายละเอียดของแนวคิดธุรกิจจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้  
  1. ชื่อธุรกิจและคำจำกัดความธุรกิจ  
  2. รายละเอียดชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ สถาบันการศึกษาและอายุของผู้ก่อตั้งและทีมบริหาร  
  3. รายละเอียดของปัญหาและการแก้ไขที่นำไปสู่ธุรกิจ  
  4. รายละเอียดของเทคโนโลยีหรือวิธีการทางเทคโนยีของการแก้ปัญหา  
  5. รายละเอียดแผนการประกอบธุรกิจ แหล่งที่มาของรายได้ แผนการตลาดและแผนการขยายธุรกิจ  
  6. การคาดการณ์รายรับ-รายจ่ายของธุรกิจอย่างน้อย 3 (สาม) ปีล่วงหน้า  
 2. ภายหลังจากที่ผู้สมัครได้ส่งข้อมูลให้แก่ผู้จัดงานแล้ว ผู้จัดงานอาจติดต่อไปยังผู้สมัครตามช่องทางที่ได้ให้ไว้เพื่อขอข้อมูลใด ๆ เพิ่มเติมสำหรับประกอบการพิจารณา  
 3. การคัดเลือกเข้าร่วม Hackathon มาจากการพิจารณาจาก Presentation แนวคิดธุรกิจที่แนบมากับใบสมัคร   
 4. การคัดเลือกแนวคิดธุรกิจเพื่อเข้าร่วม Hackathon และ Sandbox stage ถือเป็นดุลยพินิจเด็ดขาดแต่เพียงฝ่ายเดียวของผู้จัดงาน และ ดุลยพินิจของผู้จัดงานให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้เข้าร่วมโครงการไม่สิทธิโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น  
 5. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจากผู้จัดงานสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด  
 6. ผู้สมัครที่ผ่านเข้ารอบ Sandbox stage จะต้องดำเนินการด้านเอกสารต่างๆตามที่ผู้จัดงานร้องขอเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนจากผู้จัดงานภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ นับแต่ได้รับแจ้งจากผู้จัดงาน หากไม่ดำเนินการดังกล่าวมาข้างต้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าสละสิทธิในการรับเงินทุนสนับสนุนและการเข้าร่วมโครงการ  
 7. ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าร่วมในกิจกรรมและการอบรมของโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของเวลาที่กำหนดสำหรับการอบรมและการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด  
 8. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องให้ความร่วมมือกับผู้จัดงานในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือดำเนินการส่งเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติมของธุรกิจต่าง ๆ ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ผู้จัดงานได้ร้องขอ  
 9. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงว่าผู้จัดงานมีสิทธิและดุลยพินิจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณาให้ผู้เข้าร่วมโครงการยุติการประกอบกิจกรรมหรือเข้าร่วมโครงการไม่ว่าในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  
 10. เมื่อได้รับเงินทุนสนับสนุนไปแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ต้องส่งรายงานความคืบหน้าการดำเนินธุรกิจทุก ๆ 1 (หนึ่ง) เดือน เป็นระยะเวลาต่อเนื่องตลอด 3 (สาม) เดือน โดยเริ่มต้นครั้งแรกในเดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินสนับสนุนจากผู้จัดงาน  
 11. ผู้เข้าร่วมโครงการตกลงอนุญาตให้ผู้จัดงาน และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (รวมเรียกว่า “บริษัทในเครือ”) ทำการบันทึกภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ของผู้เข้าร่วมโครงการได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการทั้งในระหว่างการเข้าอบรม การให้สัมภาษณ์ หรือการนำเสนอแผนธุรกิจต่อคณะกรรมการ (Pitching) รวมถึงอนุญาตให้ผู้จัดงานและบริษัทในเครือนำเอาภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง เสียง ของผู้เข้าร่วมโครงการทีได้บันทึกไว้รวมถึง สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า (ทั้งที่ได้จดทะเบียนแล้วหรือยังไม่จดทะเบียน) เพื่อเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ โดยผู้จัดงานไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการแต่อย่างใด  
 12. หากผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดเอาไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการนี้หรือเงื่อนไขที่ผู้จัดงานได้กำหนดขึ้นในภายหลังซึ่งผู้จัดงานได้แจ้งให้ทราบแล้ว ผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการตกลงว่าผู้จัดงานมีสิทธิในการระงับหรือเพิกถอนสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรม การอบรม หรือสิทธิใด ๆ ที่ผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้รับเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ หากผู้จัดงานใช้สิทธิตามข้อนี้ ผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการมีหน้าที่ต้องคืนเงินทุนสนับสนุน และค่าใช้จ่ายหรือเงินจำนวนใด ๆ ที่ได้รับไปจากผู้จัดงานหรือที่ผู้จัดงานได้ออกไประหว่างการเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งค่าเสียหาย (หากมี) ให้แก่ผู้จัดงาน ภายในระยะเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับแต่วันที่ผู้จัดงานได้ใช้สิทธิเพิกถอนหรือระงับสิทธิตามความในข้อนี้  
 13. การเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  
 14. ผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงยินยอมให้ผู้จัดงานเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้  
  1. ชื่อ นามสกุล  
  2. ชื่อเล่น  
  3. เพศ  
  4. สัญชาติ  
  5. วันเกิด  
  6. ภาพและหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน  
  7. ที่อยู่  
  8. หมายเลขโทรศัพท์  
  9. อีเมล  
  10. สถาบันการศึกษา  
  11. ระดับการศึกษา  
  12. รูปถ่ายใบหน้าและภาพเคลื่อนไหว  
 15. ผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการตกลงและรับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
  1. เพื่อจัดทำภาพวีดีโอเผยแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการของทรู ดิจิทัล พาร์ค 
  2. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลของผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการ  
  3. เพื่อวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเชิงสถิติของผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการ  
  4. เพื่อใช้ในการติดต่อทั้งในระหว่างและภายหลังจากการเข้าร่วมโครงการเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและเสนอสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  
  5. เพื่อความปลอดภัยหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของบุคคล รวมตลอดถึงเพื่อวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือมีเหตุจำเป็นอื่นใดเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้จัดงาน  
  6. เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ  
  7. เพื่อการศึกษาวิจัยสถิติหรือประโยชน์สาธารณะ  
  8. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของศาล บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย  
  9. เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการ  
  10. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กฎหมายให้อำนาจในการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 
 16. ผู้จัดงานจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น และจะไม่เก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูส่วนบุคคลที่ได้เก็บรวบรวมนอกจากเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้สมัครและผู้เข้าร่วมโครงการก่อน  
 17. ในกรณีผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการไม่ยินยอมให้ผู้จัดงานเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน จะถือว่าผู้สมัครไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการอีกต่อไป และผู้จัดงานมีสิทธิที่จะบอกเลิกหรือเพิกถอนสิทธิในการได้รับเงินทุนสนับสนุน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ในโครงการได้ทั้งสิ้นโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า  
 18. ผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการได้รับแจ้งและรับทราบว่าผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการถอนความยินยอมสิทธิในการขอให้โอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น สิทธิในการคัดค้าน สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ สิทธิในการขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและสิทธิในการร้องเรียน โดยแจ้งความจำนงค์เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้จัดงานตามรายละเอียดการติดต่อที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ และผู้สมัครหรือผู้เข้าร่วมโครงการรับรองว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายโดยสุจริต