27

SEP

House of Digital Academy: เรื่องต้องรู้ก่อนระดมทุน

Anytime

Online

True Digital Park House of Digital Academy และ LiVE Platform (บริการโดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ) ชวนผู้ประกอบการธุรกิจ Startup มาอัปสกิลความรู้เรื่องการระดมทุนด้วยหลักสูตรฟรีจากผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ในโลกการทำธุรกิจ พร้อมให้ใบ Certificate ทันทีหลังเรียนจบบน Education Platform

LiVE Platform พร้อมพาคุณไปเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องการระดมทุนสำหรับธุรกิจ Startup ทั้งเรื่องแหล่งเงินทุนประเภทต่าง ๆ ปัจจัยความต้องการใช้เงินในแต่ละระยะการเติบโต รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อเพิ่มโอกาสในการระดมทุน และแนวทางการประเมินมูลค่าธุรกิจ Startup

พบกับ 6 หลักสูตรที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจและเรียนรู้เรื่อง "การระดมทุน" ในทุกระยะการเติบโตของ Startup ที่มีความแตกต่างกัน

1. Introduction for fundraising: เข้าใจความสำคัญของเงินทุนและความแตกต่างของแหล่งเงินทุนตามระยะการเติบโตของธุรกิจ Startup | สมัคร https://www.live-platforms.com/courses/19
2. Fundraising for Seed and Early Startups: เข้าใจปัจจัยความต้องการใช้เงินทุน และความคาดหวังของนักลงทุนต่อธุรกิจ Startup ในระยะ Early Stage | สมัคร https://www.live-platforms.com/courses/20
3. Fundraising for Growth: เข้าใจปัจจัยความต้องการใช้เงินทุน และความคาดหวังของนักลงทุนต่อธุรกิจ Startup ในระยะ Growth Stage | สมัคร https://www.live-platforms.com/courses/21
4. Alternative fundraising and Exit Strategy: เรียนรู้วิธีการระดมทุนแบบ Crowdfunding พร้อมรู้จักทางเลือกในการ Exit ของธุรกิจ Startup | สมัคร https://www.live-platforms.com/courses/22
5. Due Diligence Process & Preparation: เรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ตรวจสอบธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมไปถึงการเตรียมข้อมูลสำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสการร่วมระดมทุน | สมัคร https://www.live-platforms.com/courses/55
6. Startup Valuation: เรียนรู้แนวคิดวิธีการประเมินมูลค่าธุรกิจ Startup ที่นิยมใช้ทั้ง 3 วิธี | สมัคร https://www.live-platforms.com/courses/53

*Session ของทุกคอร์สเป็นภาษาไทย เรียนแบบ on-demand เรียนเมื่อไรก็ได้ และฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วย

มาเตรียมพร้อมธุรกิจ Startup สู่ความสำเร็จในอีกขั้นด้วยคอร์สเรียนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการระดมทุนที่ LiVE Platform แบบไม่มีค่าใช้จ่าย

ดูคอร์สทั้งหมด https://bit.ly/3l6CWz1

-----

“ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) ที่เดียวใน เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ เจาะลึกความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ตารางการเรียน ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truedigitalpark.com/TDPK-House-of-Digital-Academy

UPCOMING EVENT