01

JUL

TDPK House of Digital Academy: Chula MOOC "DATA SCIENCE PATHWAY"

Any time

Online

Data Science หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล คือศาสตร์แห่งการเก็บรวบรวม จัดการ วิเคราะห์ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลอันมหาศาล ไปสู่ความรู้อันมีคุณค่า ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมาย คุณจึงควรมีความรู้พื้นฐานด้าน Data Science เพราะสำคัญมากต่อการพัฒนาธุรกิจที่มีความเป็นดิจิทัลในปัจจุบัน อีกทั้งข้อมูลเชิงลึกที่ได้มาจะสามารถช่วยคุณในการตัดสินใจหรือวางแผนอนาคต


ข้อมูลมหาศาลจะมีประโยชน์อย่างมากต่อทุกสายอาชีพ หากนำมารวบรวม วิเคราะห์ จัดการอย่างเป็นระบบ ก็จะสามารถนำข้อมูลมาใช้วางแผนการทำงานในอนาคตได้ ตัวอย่างเช่น เจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพ, นักธุรกิจองค์กร, นักการตลาด, นักเศรษฐศาสตร์, เกษตรกร, ดีไซน์เนอร์ เป็นต้น


Chula MOOC เชิญคุณมาพัฒนาทักษะ ก้าวทันโลกแห่งข้อมูล ก้าวหน้าในโลกดิจิทัล

Registration Link:
https://www.chulamoocachieve.com/pathway/data-science
(ค่าใช้จ่าย: 4,500 บาท)


ด่วนสมัครภายใน 1-31 ส.ค. 2564 เรามีส่วนลดให้สำหรับ TDPK เพียงกรอกโค้ด "TDPK" รับส่วนลดไปเลย 1,550 บาท


รายละเอียดคอร์ส
- Course 1: Competing in a Data-Driven World Understand and Know-How
ให้มุมมอง แบบองค์รวม นําเสนอ Best Practices รวมถึงกรณีศึกษาต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียน เข้าใจและรู้วิธีที่จะนำ Data ไปปฏิบัติงานจริง
- Course 2: Data Analytics and Big Data
ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ เทคนิคในการนำข้อมูลมาใช้ ขั้นตอนวิธีการทำงาน และเครื่องมือที่ใช้ มีกรณีศึกษา ทั้งข้อมูลด้านการศึกษา Social Network รวมไปถึง Geospatial Data
- Course 3: Practical Data Analytics Using RapidMiner
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Machine Learning โดยใช้โปรแกรม RapidMiner เพื่อให้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล พฤติกรรมต่าง ๆ ของลูกค้า และใช้ในการทำนายข้อมูล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้
- Course 4: Python for Data Science
เรียนรู้การใช้ภาษา Python ในระดับเริ่มต้น โดยเริ่มจากการเรียน Syntax ไปจนถึงการนำมาใช้ในการดึงข้อมูลจาก Social Network เตรียมข้อมูล เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ


อาจารย์ผู้สอน ยกตัวอย่างเช่น:
-ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬา
- อ.ดร.วัชรา จันทาทับ
ภาควิชาสถิติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬา
- ศ.ดร.ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬา
และมีอาจารย์อีกหลายท่าน


----------
“ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) ที่เดียวในไทย รวมทุกโอกาสการเรียนรู้แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยหลักสูตรยกระดับความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ มุ่งเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรดิจิทัลสู่ตลาดแรงงานอนาคตในยุคเศรษฐกิจใหม่
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดหลักสูตร ตารางการเรียน ลงทะเบียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.truedigitalpark.com/TDPK-House-of-Digital-Academy

UPCOMING EVENT